Proszę o wydrukowanie – wypełnienie – podpisanie i przesłanie na adres bastergarage@gmail.com

_____________________

miejscowość, data

Do Sebastian Szelenbaum prowadzącego działalność pod firmą BASTER GARAGE Sebastian Szelenbaum, NIP: 1182209188, REGON: 386100573;

Imię, nazwisko …………………………………..

Adres konsumenta …………………………………

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) – dalej jako: k.c., żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………..….. (słownie: ………………………………….……) zł* (art. 560 § 1 k.c.)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru* (art. 560 § 1 k.c.)

podpis

*niepotrzebne skreślić

Formularz reklamacyjny w formie pdf