Proszę o wydrukowanie – wypełnienie – podpisanie i przesłanie na adres Bastergarage@gmail.com

_____________________

miejscowość, data

Do Sebastian Szelenbaum prowadzącego działalność pod firmą BASTER GARAGE Sebastian Szelenbaum, NIP: 1182209188, REGON: 386100573;

Imię, nazwisko …………………………………..

Adres konsumenta …………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 287 ze zm.)) odstępuję od zamówienia nr …….. złożonego dnia …………… dotyczącego zakupu towaru: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(proszę wymienić wszystkie produkty)

Podaję nr paragonu/faktury* ………………………………………………………………

podpis

* Niepotrzebne skreślić

Formularz odstąpienia w formie pdf